fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fmongyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfmoŋ.ju
'ìnglìsì: thief
tsim: naviteri.org (02 Jun 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fmongyu DU dual / dual numbers
pxe·fmongyu TRI trial / trial number
ay·fmongyu PL plural
fì·fmongyu DEM these {noun} (singular)
fay·fmongyu DEM PL these {noun plural}
tsa·fmongyu DEM that {noun} (singular)
tsay·fmongyu DEM PL those {noun] (plural)