fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìfmong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈfmoŋ 
'ìnglìsì: theft
tsim: naviteri.org (02 Jun 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìfmong DU dual / dual numbers
pxe·sìfmong TRI trial / trial number
ay·sìfmong PL plural
fì·tìfmong DEM these {noun} (singular)
fay·sìfmong DEM PL these {noun plural}
tsa·tìfmong DEM that {noun} (singular)
tsay·sìfmong DEM PL those {noun] (plural)