fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

äzan si (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): æ.ˈzan si
'ìnglìsì: force
compel
(used with tsnì)
tsim: naviteri.org (20 May 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

äzan s·am·i PST simple past
äzan s·ìm·i PST close past (just {verb}ed)
äzan s·ìy·i FUT close future (will {verb} soon)
äzan s·ay·i FUT future
äzan s·ol·i PFV perfective (finished)
äzan s·er·i IPFV imperfective (unfinished)
äzan s·iv·i SJV subjunctive (possibility mode)
äzan s·eiy·i LAUD amelioration (favorable connotation)
äzan s·äng·i PEJ pejorative (negative connotation)