fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kantseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkan.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: destination
aysna'o: places / place descriptions
tsim: naviteri.org (31 Aug 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hantseng DU dual / dual numbers
pxe·hantseng TRI trial / trial number
ay·hantseng PL plural
fì·kantseng DEM these {noun} (singular)
fay·hantseng DEM PL these {noun plural}
tsa·kantseng DEM that {noun} (singular)
tsay·hantseng DEM PL those {noun] (plural)