fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

afpawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.ˈfpawŋ
'ìnglìsì: grief
aysna'o: emotions
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·afpawng DU dual / dual numbers
pxe·afpawng TRI trial / trial number
ay·afpawng PL plural
fì·afpawng DEM these {noun} (singular)
fay·afpawng DEM PL these {noun plural}
tsa·fpawng DEM that {noun} (singular)
tsay·afpawng DEM PL those {noun] (plural)