fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

au (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈa.u
'ìnglìsì: drum (made of skin)
aysna'o: music / instruments
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·au DU dual / dual numbers
pxe·au TRI trial / trial number
ay·au PL plural
fì·au DEM these {noun} (singular)
fay·au DEM PL these {noun plural}
tsa·u DEM that {noun} (singular)
tsay·au DEM PL those {noun] (plural)