fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

äie (substantive (noun))

lì'upam (IPA): æ.ˈi.ɛ
'ìnglìsì: vision (spiritual)
aysna'o: mythology
tsim: ASG; forum.learnnavi.org (16 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·äie DU dual / dual numbers
pxe·äie TRI trial / trial number
ay·äie PL plural
fì·äie DEM these {noun} (singular)
fay·äie DEM PL these {noun plural}
tsa·äie DEM that {noun} (singular)
tsay·äie DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

aungia sign
omen
(spiritual, mystical)