fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

awaiei (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.wa.i.ˈɛ.i
'ìnglìsì: banshee of paradise
Bansheba terrestre
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·awaiei DU dual / dual numbers
pxe·awaiei TRI trial / trial number
ay·awaiei PL plural
fì·awaiei DEM these {noun} (singular)
fay·awaiei DEM PL these {noun plural}
tsa·waiei DEM that {noun} (singular)
tsay·awaiei DEM PL those {noun] (plural)