fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kewan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛ.wanplumps/83e9a545-9f9a-44b1-9988-7e5c11d8e7b6.mp3
'ìnglìsì: age (of living things)
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hewan DU dual / dual numbers
pxe·hewan TRI trial / trial number
ay·hewan PL plural
fì·kewan DEM these {noun} (singular)
fay·hewan DEM PL these {noun plural}
tsa·kewan DEM that {noun} (singular)
tsay·hewan DEM PL those {noun] (plural)