fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìhìpey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈhɪ.pɛjplumps/e413a85f-d91b-4574-aed6-1ffcf62985d5.mp3
'ìnglìsì: hesitation
tsim: naviteri.org (30 Nov 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìhìpey DU dual / dual numbers
pxe·sìhìpey TRI trial / trial number
ay·sìhìpey PL plural
fì·tìhìpey DEM these {noun} (singular)
fay·sìhìpey DEM PL these {noun plural}
tsa·tìhìpey DEM that {noun} (singular)
tsay·sìhìpey DEM PL those {noun] (plural)