fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tarpongu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtaɾ.po.ŋu
'ìnglìsì: hunting party
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sarpongu DU dual / dual numbers
pxe·sarpongu TRI trial / trial number
ay·sarpongu PL plural
fì·tarpongu DEM these {noun} (singular)
fay·sarpongu DEM PL these {noun plural}
tsa·tarpongu DEM that {noun} (singular)
tsay·sarpongu DEM PL those {noun] (plural)