fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fyanyì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfjan.jɪ
'ìnglìsì: shelf
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fyanyì DU dual / dual numbers
pxe·fyanyì TRI trial / trial number
ay·fyanyì PL plural
fì·fyanyì DEM these {noun} (singular)
fay·fyanyì DEM PL these {noun plural}
tsa·fyanyì DEM that {noun} (singular)
tsay·fyanyì DEM PL those {noun] (plural)