fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sum
'ìnglìsì: shell (from the ocean)
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sum DU dual / dual numbers
pxe·sum TRI trial / trial number
ay·sum PL plural
fì·sum DEM these {noun} (singular)
fay·sum DEM PL these {noun plural}
tsa·sum DEM that {noun} (singular)
tsay·sum DEM PL those {noun] (plural)