fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ronguwayyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾo.ˈŋu.waj.ju
'ìnglìsì: howler
tsim: forum.learnnavi.org (03 Aug 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ronguwayyu DU dual / dual numbers
pxe·ronguwayyu TRI trial / trial number
ay·ronguwayyu PL plural
fì·ronguwayyu DEM these {noun} (singular)
fay·ronguwayyu DEM PL these {noun plural}
tsa·ronguwayyu DEM that {noun} (singular)
tsay·ronguwayyu DEM PL those {noun] (plural)