fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fwep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fwɛpplumps/e9691225-849a-44aa-ae84-34ae9a2fac5b.mp3
'ìnglìsì: dust (on the surface)
tsim: naviteri.org (31 Jul 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fwep DU dual / dual numbers
pxe·fwep TRI trial / trial number
ay·fwep PL plural
fì·fwep DEM these {noun} (singular)
fay·fwep DEM PL these {noun plural}
tsa·fwep DEM that {noun} (singular)
tsay·fwep DEM PL those {noun] (plural)