fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yeyfya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjɛj.fja
'ìnglìsì: straight line
tsim: naviteri.org (30 Sept 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yeyfya DU dual / dual numbers
pxe·yeyfya TRI trial / trial number
ay·yeyfya PL plural
fì·yeyfya DEM these {noun} (singular)
fay·yeyfya DEM PL these {noun plural}
tsa·yeyfya DEM that {noun} (singular)
tsay·yeyfya DEM PL those {noun] (plural)