fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eyktanay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɛjk.ta.ˈnaj
'ìnglìsì: deputy
general
(someone who is one step down in rank from leader)
tsim: naviteri.org (28 Feb 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yktanay DU dual / dual numbers
pxe·yktanay TRI trial / trial number
ay·eyktanay PL plural
fì·eyktanay DEM these {noun} (singular)
fay·eyktanay DEM PL these {noun plural}
tsa·eyktanay DEM that {noun} (singular)
tsay·eyktanay DEM PL those {noun] (plural)