fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lie (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈli.ɛplumps/4aa2076b-3b20-45a4-b923-3e12c22c785c.mp3
'ìnglìsì: experience
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lie DU dual / dual numbers
pxe·lie TRI trial / trial number
ay·lie PL plural
fì·lie DEM these {noun} (singular)
fay·lie DEM PL these {noun plural}
tsa·lie DEM that {noun} (singular)
tsay·lie DEM PL those {noun] (plural)