fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yayayrtsim (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ja.ˈjajɾ.͡tsim
'ìnglìsì: something confusing
source of confusion
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yayayrtsim DU dual / dual numbers
pxe·yayayrtsim TRI trial / trial number
ay·yayayrtsim PL plural
fì·yayayrtsim DEM these {noun} (singular)
fay·yayayrtsim DEM PL these {noun plural}
tsa·yayayrtsim DEM that {noun} (singular)
tsay·yayayrtsim DEM PL those {noun] (plural)