fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tautral (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈta.ut.ɾal
'ìnglìsì: sky tree
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sautral DU dual / dual numbers
pxe·sautral TRI trial / trial number
ay·sautral PL plural
fì·tautral DEM these {noun} (singular)
fay·sautral DEM PL these {noun plural}
tsa·tautral DEM that {noun} (singular)
tsay·sautral DEM PL those {noun] (plural)