fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paywll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaj.wlˌ
'ìnglìsì: water plant
dapophet
Aloeparilus succulentus
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faywll DU dual / dual numbers
pxe·faywll TRI trial / trial number
ay·faywll PL plural
fì·paywll DEM these {noun} (singular)
fay·faywll DEM PL these {noun plural}
tsa·paywll DEM that {noun} (singular)
tsay·faywll DEM PL those {noun] (plural)