fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

anìheyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.nɪ.ˈhɛ.ju
'ìnglìsì: fibonacci
blue spiral plant
Orbis caeruleus
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·anìheyu DU dual / dual numbers
pxe·anìheyu TRI trial / trial number
ay·anìheyu PL plural
fì·anìheyu DEM these {noun} (singular)
fay·anìheyu DEM PL these {noun plural}
tsa·nìheyu DEM that {noun} (singular)
tsay·anìheyu DEM PL those {noun] (plural)