fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsti (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈstiplumps/dbd56d85-af70-459e-8c13-50d05b5e6c43.mp3
'ìnglìsì: anger
aysna'o: emotions
tsim: Frommer (28. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsti DU dual / dual numbers
pxe·sìsti TRI trial / trial number
ay·sìsti PL plural
fì·tìsti DEM these {noun} (singular)
fay·sìsti DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsti DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsti DEM PL those {noun] (plural)