fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

swoa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈswo.a
'ìnglìsì: intoxicating beverage
"spirits"
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: Frommer (22 Jul 2012)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·swoa DU dual / dual numbers
pxe·swoa TRI trial / trial number
ay·swoa PL plural
fì·swoa DEM these {noun} (singular)
fay·swoa DEM PL these {noun plural}
tsa·swoa DEM that {noun} (singular)
tsay·swoa DEM PL those {noun] (plural)