fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kumplumps/47a270c3-ce8f-4bda-9a9c-c60e37965a45.mp3
'ìnglìsì: result
tsim: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hum DU dual / dual numbers
pxe·hum TRI trial / trial number
ay·hum PL plural
fì·kum DEM these {noun} (singular)
fay·hum DEM PL these {noun plural}
tsa·kum DEM that {noun} (singular)
tsay·hum DEM PL those {noun] (plural)