fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ
'ìnglìsì: day
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srr DU dual / dual numbers
pxe·srr TRI trial / trial number
ay·srr PL plural
fì·trr DEM these {noun} (singular)
fay·srr DEM PL these {noun plural}
tsa·trr DEM that {noun} (singular)
tsay·srr DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

trram yesterday
trray tomorrow
fìtrr today
fratrr daily
every day