fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Franse (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfɾan.sɛ
'ìnglìsì: French
the French language
aysna'o: linguistics / language
tsim: Frommer (28. September 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·franse DU dual / dual numbers
pxe·franse TRI trial / trial number
ay·franse PL plural
fì·franse DEM these {noun} (singular)
fay·franse DEM PL these {noun plural}
tsa·franse DEM that {noun} (singular)
tsay·franse DEM PL those {noun] (plural)