fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sopyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsop.ju
'ìnglìsì: traveller
tsim: Frommer (30. September 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sopyu DU dual / dual numbers
pxe·sopyu TRI trial / trial number
ay·sopyu PL plural
fì·sopyu DEM these {noun} (singular)
fay·sopyu DEM PL these {noun plural}
tsa·sopyu DEM that {noun} (singular)
tsay·sopyu DEM PL those {noun] (plural)