fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngulpin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈŋul.pin
'ìnglìsì: grey
grey color
grey colour
aysna'o: colours
tsim: Frommer (26. August 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngulpin DU dual / dual numbers
pxe·ngulpin TRI trial / trial number
ay·ngulpin PL plural
fì·ngulpin DEM these {noun} (singular)
fay·ngulpin DEM PL these {noun plural}
tsa·ngulpin DEM that {noun} (singular)
tsay·ngulpin DEM PL those {noun] (plural)