fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

flìnutx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): flɪ.ˈnutʼ
'ìnglìsì: thickness
tsim: Frommer (30.11.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·flìnutx DU dual / dual numbers
pxe·flìnutx TRI trial / trial number
ay·flìnutx PL plural
fì·flìnutx DEM these {noun} (singular)
fay·flìnutx DEM PL these {noun plural}
tsa·flìnutx DEM that {noun} (singular)
tsay·flìnutx DEM PL those {noun] (plural)