fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtstew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈ͡tstɛw plumps/b52bf297-f69a-47d3-b868-33637dbd0ce2.mp3
'ìnglìsì: courage
bravery
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtstew DU dual / dual numbers
pxe·sìtstew TRI trial / trial number
ay·sìtstew PL plural
fì·tìtstew DEM these {noun} (singular)
fay·sìtstew DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtstew DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtstew DEM PL those {noun] (plural)