fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìomum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈo.mum plumps/1ae4906c-72bd-43b0-a5eb-24b3b5460524.mp3
'ìnglìsì: knowledge
tsim: Frommer (04. Sept 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìomum DU dual / dual numbers
pxe·sìomum TRI trial / trial number
ay·sìomum PL plural
fì·tìomum DEM these {noun} (singular)
fay·sìomum DEM PL these {noun plural}
tsa·tìomum DEM that {noun} (singular)
tsay·sìomum DEM PL those {noun] (plural)