fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sa'sem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsaʔ.sɛm
'ìnglìsì: parent
set of parents
aysna'o: family / kinship relations
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sa'sem DU dual / dual numbers
pxe·sa'sem TRI trial / trial number
ay·sa'sem PL plural
fì·sa'sem DEM these {noun} (singular)
fay·sa'sem DEM PL these {noun plural}
tsa·sa'sem DEM that {noun} (singular)
tsay·sa'sem DEM PL those {noun] (plural)