fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

maweypeyyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ma.ˈwɛj.pɛj.ju
'ìnglìsì: one who is patient
patient person
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·maweypeyyu DU dual / dual numbers
pxe·maweypeyyu TRI trial / trial number
ay·maweypeyyu PL plural
fì·maweypeyyu DEM these {noun} (singular)
fay·maweypeyyu DEM PL these {noun plural}
tsa·maweypeyyu DEM that {noun} (singular)
tsay·maweypeyyu DEM PL those {noun] (plural)