fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rìk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾɪk
'ìnglìsì: leaf
aysna'o: environment
tsim: Frommer (22. März 2010)
whyisthisnight.com

hemlì'uviyä sìkenong

me·rìk DU dual / dual numbers
pxe·rìk TRI trial / trial number
ay·rìk PL plural
fì·rìk DEM these {noun} (singular)
fay·rìk DEM PL these {noun plural}
tsa·rìk DEM that {noun} (singular)
tsay·rìk DEM PL those {noun] (plural)