fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

unil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈu.nil plumps/146be85e-fc06-4e34-98c7-4569f736bd2b.mp3
'ìnglìsì: dream
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·unil DU dual / dual numbers
pxe·unil TRI trial / trial number
ay·unil PL plural
fì·unil DEM these {noun} (singular)
fay·unil DEM PL these {noun plural}
tsa·unil DEM that {noun} (singular)
tsay·unil DEM PL those {noun] (plural)