fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

koak (adjective)

lì'upam (IPA): ˈko.ak
'ìnglìsì: old
aged (for living things)
aysna'o: not for objects persons / description of persons, people
tsim: Frommer (12. April 2010)
forum.learnnavi.org

sìkenong