fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

koaktan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈko.ak.tan
'ìnglìsì: old man
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hoaktan DU dual / dual numbers
pxe·hoaktan TRI trial / trial number
ay·hoaktan PL plural
fì·koaktan DEM these {noun} (singular)
fay·hoaktan DEM PL these {noun plural}
tsa·koaktan DEM that {noun} (singular)
tsay·hoaktan DEM PL those {noun] (plural)