fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yawntutsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjawn.tu.͡tsjɪp
'ìnglìsì: darling
little loved one
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawntutsyìp DU dual / dual numbers
pxe·yawntutsyìp TRI trial / trial number
ay·yawntutsyìp PL plural
fì·yawntutsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·yawntutsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·yawntutsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·yawntutsyìp DEM PL those {noun] (plural)