fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

flew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): flɛw
'ìnglìsì: throat
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's Dictionary 9.64 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·flew DU dual / dual numbers
pxe·flew TRI trial / trial number
ay·flew PL plural
fì·flew DEM these {noun} (singular)
fay·flew DEM PL these {noun plural}
tsa·flew DEM that {noun} (singular)
tsay·flew DEM PL those {noun] (plural)