fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tì'awm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈʔawm plumps/49eb432c-4290-43a8-8f80-3d7321f69b4e.mp3
'ìnglìsì: camping
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sì'awm DU dual / dual numbers
pxe·sì'awm TRI trial / trial number
ay·sì'awm PL plural
fì·tì'awm DEM these {noun} (singular)
fay·sì'awm DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'awm DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'awm DEM PL those {noun] (plural)