fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsrese'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa
'ìnglìsì: prophecy
tsim: Frommer (29. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsrese'a DU dual / dual numbers
pxe·sìsrese'a TRI trial / trial number
ay·sìsrese'a PL plural
fì·tìsrese'a DEM these {noun} (singular)
fay·sìsrese'a DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsrese'a DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsrese'a DEM PL those {noun] (plural)