fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kawngkem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkawŋ.kɛm 
'ìnglìsì: evil deed
crime
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hawngkem DU dual / dual numbers
pxe·hawngkem TRI trial / trial number
ay·hawngkem PL plural
fì·kawngkem DEM these {noun} (singular)
fay·hawngkem DEM PL these {noun plural}
tsa·kawngkem DEM that {noun} (singular)
tsay·hawngkem DEM PL those {noun] (plural)