fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

swirä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): swi.ˈɾæ
'ìnglìsì: creature
aysna'o: environment fauna
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·swirä DU dual / dual numbers
pxe·swirä TRI trial / trial number
ay·swirä PL plural
fì·swirä DEM these {noun} (singular)
fay·swirä DEM PL these {noun plural}
tsa·swirä DEM that {noun} (singular)
tsay·swirä DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong