fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

salewfya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sa.ˈlɛw.fja
'ìnglìsì: direction
course
tsim: naviteri.org (30 Sept 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·salewfya DU dual / dual numbers
pxe·salewfya TRI trial / trial number
ay·salewfya PL plural
fì·salewfya DEM these {noun} (singular)
fay·salewfya DEM PL these {noun plural}
tsa·salewfya DEM that {noun} (singular)
tsay·salewfya DEM PL those {noun] (plural)