fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wion (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈwi.on 
'ìnglìsì: reef
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (01 July 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·wion DU dual / dual numbers
pxe·wion TRI trial / trial number
ay·wion PL plural
fì·wion DEM these {noun} (singular)
fay·wion DEM PL these {noun plural}
tsa·wion DEM that {noun} (singular)
tsay·wion DEM PL those {noun] (plural)