fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txinfpìl (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼin.fpɪl
'ìnglìsì: main point
(primary idea or thesis statement of a presentation or argument)
tsim: naviteri.org (31 Mar 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tinfpìl DU dual / dual numbers
pxe·tinfpìl TRI trial / trial number
ay·tinfpìl PL plural
fì·txinfpìl DEM these {noun} (singular)
fay·tinfpìl DEM PL these {noun plural}
tsa·txinfpìl DEM that {noun} (singular)
tsay·tinfpìl DEM PL those {noun] (plural)