fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

voìk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvo.ɪk
'ìnglìsì: behavior
how one conducts oneself
tsim: naviteri.org (16 Nov 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·voìk DU dual / dual numbers
pxe·voìk TRI trial / trial number
ay·voìk PL plural
fì·voìk DEM these {noun} (singular)
fay·voìk DEM PL these {noun plural}
tsa·voìk DEM that {noun} (singular)
tsay·voìk DEM PL those {noun] (plural)