fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a sngä'i fa Ä

  Na'vi 'ìnglìsì
äie[æ.ˈi.ɛ]n.myth
vision (spiritual)
Änsìt[ˈæn.sɪt]n.name
male name
äo[ˈæ.o]adp.loc
below
under
ätxäle[æ.ˈtʼæ.lɛ]n.
request
ätxäle si[æ.ˈtʼæ.lɛ si]vin.
request (with tsnì for the relative clause)
äzan[æ.ˈzan]n.
force
compulsion
äzan si[æ.ˈzan si]vin.(2,2)
force
compel
(used with tsnì)
äzanluke[æ.ˈzan.lu.kɛ]adv.
voluntarily
without force or cumpulsion
äzantu[æ.ˈzan.tu]n.
domineering person
(one who is bossy, authoritarian, or dictatorial)