fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

äzantu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): æ.ˈzan.tu
'ìnglìsì: domineering person
(one who is bossy, authoritarian, or dictatorial)
tsim: naviteri.org (20 May 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·äzantu DU dual / dual numbers
pxe·äzantu TRI trial / trial number
ay·äzantu PL plural
fì·äzantu DEM these {noun} (singular)
fay·äzantu DEM PL these {noun plural}
tsa·äzantu DEM that {noun} (singular)
tsay·äzantu DEM PL those {noun] (plural)